دفتر مالكيت فكري پارك علم و فناوري يزد در جهت استفاده از ظرفیت های مخترعان در راستای توسعه صنعتی کشور و نیز فراهم نمودن زمینه های رشد آنها در حوزه کارآفرینی و نوآوری، اقدام به ارزیابی علمی و امتیازدهی اختراعات ثبت شده از میان مخترعان نموده است. بدین منظور این دفتر اقدام به طراحی و اجرای سامانه ارزیابی و امتیازدهی اختراعات نموده و اين امکان را مهيا ساخته است تا تمامی فرم هاي  ثبت نام را از طريق پرتال خدمات تخصصي دريافت نمايند.

  شماره تماس دفتر 7260041 با پيش شماره 0351

 

صفحه ارزيابي ادعاهاي اختراع

 

صفحه ارزيابي اختراعات به ثبت رسيده ( تاييد علمي)