كارگاه مونتاژبردهاي الكترونيك به ارائه خدمات در زمينه هاي توليد، تعميرو مونتاژ بردهاي الكترونيك می پردازد.

 

نحوه ارتباط: تماس با شماره: 537259840