آزمايشگاه شبكه و متن باز به ارائه خدمات در زمينه هاي برگزاري دوره هاي آموزشي در حوزه شبكه هاي كامپيوتري و نرم فزارهاي متن باز می پردازد.

نحوه ارتباط: تماس با شماره 3537260122