برای اطلاع از آیین نامه خدمات نمایشگاه ها، کنفرانس ها و جشنواره های داخلی و خارجی به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

آیین نامه خدمات نمایشگاه ها، کنفرانس ها و جشنواره های داخلی و خارجی

 

برای استفاده از حمایت پارک، مطابق مراحل اجرای آیین نامه عمل نمایید.

 

 

ضمناً فرم درخواست اولیه و گزارش نهایی از طریق لینک‌های ذیل در دسترس می باشد.

 

 

فرم اولیه

 

فرم نهایی