دفتر مالكيت فكري پارك علم و فناوري يزد در جهت استفاده از ظرفیت های مخترعان در راستای توسعه صنعتی کشور و نیز فراهم نمودن زمینه های رشد آنها در حوزه کارآفرینی و نوآوری، اقدام به ارزیابی علمی و امتیازدهی اختراعات ثبت شده از میان مخترعان نموده است. بدین منظور این سازمان اقدام به طراحی و اجرای سامانه ارزیابی و امتیازدهی اختراعات نموده و اين امکان را مهيا ساخته است تا تمامی فرم هاي  ثبت نام را از طريق پرتال خدمات تخصصي دريافت نمايند  شماره تماس دفتر 37260041 با پيش شماره 035

 

مراحل ارزيابي ادعاهاي اختراع جهت ثبت اختراع

ارائه نامه از اداره ثبت اختراعات

ارائه شرح كامل اختراع طبق استاندارد زير:
      1- عنوان اختراع

      2- دانش قبلي مربوطه

      3-ارزيابي دانش قبلي

      4- افشاي اختراع

      5- ارائه راه انجام اختراع

      6- تأثيرات سودمند اختراع

      7- ادعاها

      8- چكيده

      9- اشكال

      10- عكس و فيلم از اختراع

     11- ارسال پست الكترونيك استعلام و ديگر موارد درخواستي به آدرس patents@ystp.ac.ir

      12-كپي كارت ملي مخترع (مخترعين)

    13- كپي آگهي تاسيس موسسات حقوقي (در صورتي كه موسسات حقوقي مالك باشند)

      14- ارائه مقاله مربوط به اختراع

 

فرم هاي مورد نياز:

فرم تقاضاي جستجو پتنت

تكميل فرم مراجعين

 

درصورتي که اختراع توسط شخص، گروه و انجمني تأييد شده است، تأييديه مذکور بايد ضميمه مدارک فوق شود.

ارائه فيش به مبلغ 2000000 ريال جهت افراد حقیقی و ارائه فیش به مبلغ 4000000 ریال جهت افراد حقوقی طرح به حساب سيبا(بانك ملي) 2170095948001 بنام درآمد اختصاصي پارك علم و فناوري يزد

شماره شبا اين حساب : IR80 0170 0000 0217 0095 9480 01

 

تذكر :

قابل ذكر است كه وجوه دريافت شده مسترد نمي شود.