یکی از مشکلات مخترعین و افراد صاحب ایده برای ثبت دارایی فکری شان عدم آشنایی آن ها با قوانین ثبت اختراع و نحوه تنظیم اظهارنامه اختراع می باشد. از این رو دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری یزد به مراجعین ثبت اختراع، اطلاعات لازم در خصوص قوانین ثبت اختراع و چگونگی تنظیم اظهارنامه را ارائه می نماید. لازم به ذکر است این دفتر صرفا به ارائه مشاوره می پردازد و هیچ نقشی در تنظیم ادعانامه و شرح و توصیف اختراع و ورود اطلاعات اظهارنامه ندارد.