آزمايشگاه كشت بافت به ارائه خدمات در زمينه هاي مواد غذايي، آب، پساب، خاك، گياه می پردازد.

 

نحوه ارتباط: تماس با شماره  3538248506