منظور از دوره آموزشی حمایتی، دوره ‏هاي آموزشی تخصصی است که توسط شرکت‏ها و مؤسسات فناور مستقر در پارک در چارچوب مجوز فناوری، ایده محوری و یا زمینه کاری آن‏ها به منظور ارتقای توان فنی و جذب نیروی انسانی شرکت‏ها و مؤسسات مورد هدف برگزار می‏شود.

- محتواي دوره می ‏بایست با مجوز فناوري شرکت متقاضی برگزاری دوره مطابقت داشته باشد. وظیفه تطبیق بر عهده مدیر خدمات فناوری و بازار است.

- دوره باید به تایید واحد خدمات فناوری و بازار رسیده باشد. به منظور دریافت تأییدیه لازم است؛ ثبت نام دوره در سامانه وندا به آدرس mis.ystp.ac.ir انجام شده باشد.

- سرفصل‏ های دوره باید توسط متقاضی به پارک ارائه گردد. این سرفصل‏ها باید مرتبط با زمینه فعالیت هسته ‏ها، شرکت‏ها و مؤسسات فناور مستقر در پارک باشد.

- متقاضی باید محتواهای تبلیغاتی دوره شامل بروشور، پوستر، بنر و غیره را به پارک ارائه نماید. این محتواها باید شامل مواردی از قبیل زمان، مکان، نام استاد و درصد تخفیف برای شرکت‏های مستقر در پارك باشد.

- شرکت می‏ بایست رزومه کامل استاد دوره را بر اساس مواردی از قبیل: مشخصات شناسنامه ‏ای، تحصیلی، اجرایی، علمی و پژوهشی و سوابق تدریس در حوزه درخواستی ارائه نماید.

- مجری برگزاری دوره باید تأییدیه حراست پارک در رابطه با استاد، زمان و مکان دوره را اخذ نماید.

- مجری برگزاری دوره باید مبلغي را كه توسط هيئت رئيسه پارک تعيين گرديده، جهت نظارت و پيگيري مسائل مربوطه به حساب درآمد اختصاصي پارك واریز نماید.

- ناظر دوره، می‏ بایست توسط واحد خدمات فناوری و بازار تعیین شود.

- مجری برگزاری دوره باید لیست حاضرین دوره، محتوای ارائه شده و فرم‏ های نظرسنجی دوره را به واحد خدمات فناوری و بازاریابی پارک تحویل دهد.

- مجری برگزاری دوره، باید گزارشی از دوره به همراه عکس و فیلم که به تأیید ناظر دوره رسیده باشد را تحویل واحد خدمات فناوری و بازاریابی دهد.

- مجری برگزاری دوره، در صورت ثبت نام دوره در سامانه وندا و تأیید مدیر خدمات فناوری و بازار می‏تواند از لوگوی پارک در تبلیغات استفاده نماید.

- در صورت تایید عملکرد مجری توسط ناظر دوره، گواهینامه ‏های دوره آموزشی می‏تواند توسط پارک تأیید گردد.