يک طرح تجاري، نوشته‌اي توصيفي و جامع در مورد کسب و کار يک موسسه، گروه يا فرد کارآفرين است. اين طرح حاوي بررسي‌هاي دقيقي در خصوص توليدات يا خدمات يک شرکت، بازار و مشتريان، رقبا، منابع انساني، منابع تامين مالي، تکنولوژي و ابعاد فني محصول يا خدمات و... است. يکي از مهم‌ترين کارکردهاي طرح تجاري اين است که با تدوين آن، کارآفرين مي‌تواند عوامل داخلي و خارجي درگير در يک کسب و کار را شناسايي و اثر آن­ها را بر روي فعاليت خود بررسي نمايد. يکي ديگر از کارکردهاي طرح تجاري اين است که قضاوت در مورد سرمايه‌گذاري يا عدم سرمايه‌گذاري بر روي يک طرح را براي سرمايه‌گذاران يا وام‌دهنگان طرح تسهيل مي‌کند.

 

شما مي توانيد در فايل پيوست توضيحاتي در رابطه با طرح تجاري دريافت نماييد