شركتهاي مستقر در پارك علم و فناوري يزد مي توانند از خدمات علمي مربوط به دفتر خدمات فناوری و بازاریابی با هماهنگي اين دفتر استفاده نمايند.

سايتهايي كه شركتها بصورت متن كامل (Full Text) مي توانند استفاده نمايند :

           - بانك اطلاعات نشريات كشور

           - نمایه استنادی علوم ایران

           - گزارشهای استنادی نشریات فارسی

           - پایگاههای الکترونیکی آنلاين (از قبيل ScienceDirect, , ...)

ديگر سايتها :

           - سامانه تامين مدارك علمي دانشگاهي

           - Wiley online Library