فهرست

1ـ نمونه صورتجلسات تغییر محل با مجمع عمومی فوق العاده                                                      

2ـ نمونه صورتجلسه تغییر محل شرکت با هیأت مدیره                                                   

3ـ نمونه صورتجلسه تغییر نام شرکت                                                                                         

4ـ نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت                                                                                 

5ـ نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت                                                                             

6ـ نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شرکت جدید                                           

7ـ نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه همراه با خروج شریک                                                    

8ـ نمونه صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت                                     

9ـ نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه                                                                         

10ـ نمونه صورتجلسه تعیین سمت هیأت مدیره و حق امضاء در شرکت های مسئولیت محدود

11ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص انتخاب و تعیین سمت اعضاء هیأت مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء در شرکت

12ـ نمونه صورتجلسه تبدیل نوع شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص                         

13ـ نمونه صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود                                                                 

14ـ نمونه صورتجلسه تأسیس شعبه شرکت در شهرستانها                                                     

15ـ نمونه نامه ختم تصفیه                                                                                                                 

16ـ نمونه آگهی دعوت از شرکاء جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده در شرکتهای سهامی خاص به طور همزمان                                                                                     

17ـ آگهی دعوت از سهامداران/ شرکاء                                                                                           

18ـ نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود