دوره هاي آموزشي يكي از الزاماتي است كه شركتها فناور بايد به آن اهتمام داشته باشند. لذا پارك در آيين نامه آموزش موسسات پارك علم و فناوري يزد، بر اساس نياز و همچنين جهت ارتقاي سطح توانمندي هسته ها و موسسات مستقر در مراكز رشد دوره هاي الزامي را پيش بيني نموده است.

 

توضيحات تكميلي دوره هاي آموزشي الزامي :
- هسته‏ هاي مستقر در دوره پیش رشد ملزم به گذراندن حداقل دو دوره الزامي تعیین شده توسط پارک جهت ورود به دوره رشد مي‌باشند.
- شرکت‏های مستقر در دوره رشد ملزم به گذراندن حداقل هشت دوره الزامی که در دوره پیش رشد شرکت نکرده ‏اند؛ می‏باشند.
- از هر شرکت حداکثر دو نفر مي‏توانند از حمايت اين ماده در هر دوره استفاده نمايند.
- شركت كنندگان در دوره آموزشي الزامی لازم است از مدیران اجرایی (مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره) شرکت، نیروهای مرتبط با موضوع دوره (به تشخيص مدير مركز رشد) و بیمه شده حداقل به مدت يكسال باشند.
 - حضور در دوره‏ هاي آموزشي در ارزيابي عملكرد شرکت منظور مي‌گردد. از ابتدای سال سوم استقرار شرکت‏ها در مراکز رشد در صورت عدم  حضور در حداقل هشت دوره از دوره‏‏‏ های الزامی پرداخت اعتبارات آن شرکت متوقف خواهد شد
 

- شرکت‏های پیش رشد 25 درصد و شرکت‏های رشد 35 درصد هزینه دوره را پرداخت می‏نمایند.

 

فهرست دوره هاي الزامي

 

 

عنوان دوره

مدت زمان برگزاري

( روز )

حاضرين مورد حمايت پارك

خلاقيت ، کار،آفريني ، کارتيمي

1

پيش رشد

فنون مذاکره و مکاتبات

1

پيش رشد

اصول مباني مديريت ( رفتار سازماني )

2

پيش رشد و رشد

مديريت پروژه

1

پيش رشد و رشد

اصول حسابداري

2

پيش رشد و رشد

اصول حقوق تجارت ( مالكيت فكري)

1

پيش رشد و رشد

اصول مبادلات بين المللي

1

پيش رشد و رشد

اصول حقوق تجارت ( چك ، سفته، ماليات، بيمه، قوانين كار)

2

پيش رشد و رشد

مديريت مالي

2

پيش رشد و رشد

اصول روش هاي تامين منابع مالي

2

پيش رشد و رشد

اصول بازاريابي

2

پيش رشد و رشد

اصول توجيه اقتصادي  و تدوين طرح تجاري

3

پيش رشد و رشد

مدیریت منابع انسانی 1 پیش رشد و رشد