برخی از حمایت های دفتر مالکیت فکری پارک از شرکت ها برای ثبت مالکیت فکری شان عبارت است از:
 

  1. پرداخت 50 درصد از هزینه‏ ثبت طرح‏های صنعتی شرکت‏ها و مؤسسات مستقر در پارک تا سقف هفتصد و پنجاه هزار تومان
  2. پرداخت 50 درصد از هزینه‏ ثبت علامت تجاری شرکت‏ها و مؤسسات مستقر در پارک تا سقف هفتصد و پنجاه هزار تومان
  3.  
  4. حمایت‏های فوق برای هر سال تا سقف مصوب در برنامه عملیاتی دفتر خدمات فناوری و بازار پارک در آن سال قابل پرداخت است.

 هر شرکت فناور در هر سال فقط می‏تواند برای ثبت یک طرح صنعتی و یک علامت تجاری از حمایت این آیین نامه برخوردار شود. حمایت از ثبت بیش از یک علامت و طرح صنعتی مشروط به تصویب هیأت رئیسه محترم پارک است.