بر اساس آیین نامه حمایتی دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری یزد و همچنین برنامه عملیاتی مصوب سال 1396 برخی از حمایت های دفتر مالکیت فکری پارک از شرکت ها برای ثبت مالکیت فکری شان عبارت است از:

 

موضوع حمایتی واحد مقدار/ حجم حمایت در سال میزان حمایت بلاعوض
ارائه مشاوره در خصوص مالکیت فکری نفر 200 بدون سقف
حمایت از ثبت داخلی و خارجی مالكيت فكري توسط شرکتهاي مستقر در پارک اختراع 5 4
حمایت از ثبت طرح‏های صنعتی شرکت‏ها و مؤسسات مستقر در پارک طرح صنعتی 5 7.5
حمایت از ثبت علامت تجاری شرکت‏ها و مؤسسات مستقر در پارک علامت تجاری 10 7.5
ایجاد زمینه بهره‏ برداری از اختراعات ثبت و تأیید شده و دانش فنی در داخل کشور اختراع 2 100
حمایت از خرید دانش فنی و امتیاز اختراعات اختراع 2 100

 

 

 

 

  1. حمایت‏های فوق برای سال 1396 و تا سقف مصوب در برنامه عملیاتی دفتر خدمات فناوری و بازار پارک در سال جاری قابل پرداخت است.

 هر شرکت فناور در هر سال فقط می‏تواند برای ثبت یک طرح صنعتی و یک علامت تجاری از حمایت این آیین نامه برخوردار شود. حمایت از ثبت بیش از یک علامت و طرح صنعتی مشروط به تصویب هیأت رئیسه محترم پارک است.