جهت ارائه درخواست صدور نامه معافیت مالیاتی برای هر قرارداد به سامانه وندا (http://mis.ystp.ac.ir) مراجعه فرمایید و فرم درخواست معافیت مالیاتی را تکمیل نمایید.

 

همچنین برای درخواست صدور نامه معافیت مالیاتی کلی، نامه درخواست خود را همراه با اسکن مجوز فناوری، از طریق اتوماسیون اداری به واحد خدمات فناوری و بازار ارسال فرمایید.