نحوه حمایت از برگزاری دوره های آموزشی الزامی پارک

 شرکت‏ها و مؤسسات فناور مستقر در پارک می توانند در چارچوب مجوز فناوری، ایده محوری و یا زمینه کاری خود نسبت به برگزاری دوره های آموزشی اقدام نموده و از حمایت پارک برخوردار شوند. در برگزاری دوره های اموزشی حمایتی نکات ذیل می بایست مورد توجه قرار گیرند:
 

 1. محتواي دوره می‏بایست با مجوز فناوري شرکت متقاضی برگزاری دوره مطابقت داشته باشد. وظیفه تطبیق بر عهده مدیر خدمات فناوری و بازار است.
 2. دوره باید به تایید واحد خدمات فناوری و بازار رسیده باشد. به منظور دریافت تأییدیه لازم است؛ ثبت نام دوره در سامانه وندا به آدرس mis.ystp.ac.ir انجام شده باشد.
 3. سرفصل‏های دوره باید توسط متقاضی به پارک ارائه گردد. این سرفصل‏ها باید مرتبط با زمینه فعالیت هسته‏ها، شرکت‏ها و مؤسسات فناور مستقر در پارک باشد.
 4. متقاضی باید محتواهای تبلیغاتی دوره شامل بروشور، پوستر، بنر و غیره را به پارک ارائه نماید. این محتواها باید شامل مواردی از قبیل زمان، مکان، نام استاد و درصد تخفیف برای شرکت‏های مستقر در پارك باشد.
 5. شرکت می‏بایست رزومه کامل استاد دوره را بر اساس مواردی از قبیل: مشخصات شناسنامه‏ای، تحصیلی، اجرایی، علمی و پژوهشی و سوابق تدریس در حوزه درخواستی ارائه نماید.
 6.  مجری برگزاری دوره باید تأییدیه حراست پارک در رابطه با استاد، زمان و مکان دوره را اخذ نماید.
 7. مجری برگزاری دوره باید مبلغي را كه توسط هيئت رئيسه پارک تعيين گرديده، جهت نظارت و پيگيري مسائل مربوطه به حساب درآمد اختصاصي پارك واریز نماید.
 8. ناظر دوره، می‏بایست توسط واحد خدمات فناوری و بازار تعیین شود.
 9. مجری برگزاری دوره باید لیست حاضرین دوره، محتوای ارائه شده و فرم‏های نظرسنجی دوره را به واحد خدمات فناوری و بازاریابی پارک تحویل دهد.
 10. مجری برگزاری دوره، باید گزارشی از دوره به همراه عکس و فیلم که به تأیید ناظر دوره رسیده باشد را تحویل واحد خدمات فناوری و بازاریابی دهد.
 11. امکان استفاده از حمایت پارک تنها در صورت ثبت نام دوره در سامانه وندا و تأیید مدیر خدمات فناوری و بازار میسر می شود.
 12. صرفا در تبلیغات دوره های آموزشی که در سامانه وندا ثبت و تأیید شده است می‏توان از لوگوی پارک استفاده نمود.
 13. در صورت تایید عملکرد مجری توسط ناظر دوره، گواهینامه ‏های دوره آموزشی می‏ تواند توسط پارک تأیید گردد.
 14. در صورتی که برای پارک امکان واگذاری محل برگزاری دوره  وجود داشته باشد، ارائه تخفیف در هزینه اجاره مکان برای مجری امکان پذیر است.