خدمات فن بازار منطقه ای استان یزد

 1. خدمات قابل ارائه در فن بازار استان یزد

 2.  

 3.  

  §      کمک به معرفی و بازاریابی محصولات شرکت­ها و مؤسسات هر منطقه یا استان در کل کشور

  §  همکاری و تعامل در فروش تجهیزات و فناوری­های شرکت­ها و مؤسسات عضو

  §    تسریع در شناسایی نیازها و مشکلات واحدهای فناوری و تولیدی استان برای حل آن­ها

  §    کمک به معرفی خبرگان صنایع و فناوری­ها

  §      ارائه خدمات تخصصی فناوری مورد نیاز به اعضای فن بازار منطقه‌ای

  §      ارائه شناسنامه فناوری و محصول به عرضه کنندگان فناوری و محصولات و تجهیزات

  §    برگزاری نشست­های تبادل فناوری و کمک به فرآیند صادرات و انتقال فناوری استان با محوریت فن‌بازارهای منطقه‌ای 

  §      پوشش وسیع خبری در خصوص دستاوردهای علمی و فناوری استان و انتشار خبرنامه فناوری

  §   درج اخبار شرکت­های عضو در نشریات، خبرنامه­ها و گزارشات خبری ارسالی به خبرگزاری­ها