بیست و چهارمین همایش سالیانه بین المللی مهندسی مکانیک