برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی نرم افزار comfar

 

گزارش برگزاری دوره های آموزشی الزامی پارک علم و فناوری یزد در سال 1395
 

ردیف

عنوان دوره

مدت زمان برگزاري (روز)

حاضرين مورد حمايت پارك

مجری برگزاری دوره

زمان برگزاری دوره

تعداد شرکت کننده

1

اصول حسابداري

2

پيش رشد و رشد

به گستر

شهریور ماه

25

2

اصول حقوق تجارت (چك، سفته، ماليات، بيمه، قوانين كار)

2

پيش رشد و رشد

راه ابریشم

دی ماه

37

3

فنون مذاکره و مکاتبات

1

پيش رشد

راه ابریشم

آبان ماه

45

4

اصول مباني مديريت (رفتار سازماني)

2

پيش رشد و رشد

گروه ما

آذر ماه

10

5

اصول بازاريابي

2

پيش رشد و رشد

به گستر

مهر ماه

26

6

مديريت منابع انساني

1

پيش رشد و رشد

به گستر

تیر ماه

48

 


 

-----------------------------------------------------------------------------------------------