برگزاری دوره آموزشی مالکیت فکری در دانشگاه آزاد اسلامی یزد توسط فن بازار استان